Στόχος του έργου ήταν (α) να αναγνωρίσουμε-καταγράψουμε μια σειρά από νέα πεδία εφαρμογής του ΠΣΕΔ, (β) να περιγράψουμε υφιστάμενα μοντέλα του ΠΣΕΔ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα νέα αυτά πεδία, (γ) να μελετήσουμε σε βάθος τα μοντέλα αυτά, (δ) να προτείνουμε νέα μοντέλα ΠΣΕΔ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα νέα αυτά πεδία έχοντας καλύτερη απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, η κύρια στόχευση στο ερευνητικό αυτό έργο αφορούσε (α) τη διατύπωση μοντέλων για τον έλεγχο πολυδιάστατων δεδομένων, (β) τη διατύπωση μοντέλων για τον έλεγχο πολυδιάστατων παραγωγικών διεργασιών τα οποία θα έχουν την ιδιότητα της προσαρμοστικότητας, (γ) τη διατύπωση μοντέλων για τον έλεγχο διεργασιών που εμπεριέχουν την χωρική συνιστώσα, (δ) τη διατύπωση νέων μεθόδων ερμηνείας του εκτός ελέγχου σήματος.

Το έργο αυτό υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ».

Στο έργο αυτό απασχολήθηκα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής.

Επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Καθηγητής Παντελής Μπάγκος.

Το αντικείμενό μου είναι η εκτίμηση στατιστικής συνάρτησης (score function, SF1) με χρήση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης της βιβλιογραφίας, η οποία, εκτιμά στατιστικό δείκτη ενδεικτικό της γενετικής προδιάθεσης ενός ατόμου να αναπτύξει τη νόσο αυτή, βάσει SNPs με χρήση στατιστικών τεχνικών, η εκτίμηση της κατανομής του στατιστικού δείκτη, για τη νόσο αυτή, βάσει SNPs με χρήση στατιστικών τεχνικών και βιβλιογραφικών στοιχείων, η εκτίμηση της κατηγοριοποίησης του δείκτη βάσει της εκτιμημένης κατανομής με χρήση στατιστικών τεχνικών (π.χ. categorization using CDF) και η παράθεση αλγορίθμου υλοποίησης της στατιστικής συνάρτησης, ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη για ένα άτομο.

Το αντικείμενο του έργου ήταν η διεξαγωγή τυχαιοποιημένης, ανοικτής, πολυκεντρικής μελέτης για την αξιολόγηση του κλινικού οφέλους του isatuximab σε συνδυασμό με καρφιλζομίμπη (Kyprolis®) και δεξαμεθαζόνη έναντι του συνδυασμού καρφιλζομίμπης και δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει προηγουμένως 1 έως 3 γραμμές θεραπείας. Επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Καθηγητής Μελέτιος Α. Δημόπουλος.

Το αντικείμενό μου ήταν η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αποτελεσματικότητας επιβίωσης και τοξικότητας των ασθενών της μελέτης.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπαίδευση και μελέτη του σακχαρώδη διαβήτη. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρυλάκης.

Το αντικείμενό μου ήταν ο σχεδιασμός και η στατιστική ανάλυση δεδομένων στα πλαίσια της έρευνας του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Horizon 2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Σωτήριο Μπερσίμη.

Το αντικείμενό μου ήταν η μοντελοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών υγείας, η ενοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και πολιτικών υγείας, η υλοποίηση νέων πολιτικών υγείας, η ανάλυση αγοράς, η ανάλυση επιχειρησιακών σεναρίων.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να θέσει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να τους ενημερώσει σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω καινοτόμων τρόπων μάθησης. Ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Φωτεινή Ασδεράκη.

Το αντικείμενό μου ήταν η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων στα πλαίσια της έρευνας του προγράμματος.

Αντικείμενο του έργου είναι η μετάβαση από τη μαζική επικοινωνία στην κοινωνία του δικτύου. Το έργο θέτει βασικά ζητήματα, όχι μόνο για τη λειτουργία των Μέσων, αλλά και για τις ανάγκες προσαρμογής του ίδιου του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η διάχυση καινοτόμων γνώσεων και συμπεριφορών, η ανάγκη για συνεχή επανεκπαίδευση και για επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των δημοσιογράφων που έχουν χάσει τη δουλειά τους στους συγγενείς τομείς της επικοινωνίας, είναι εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα. Ποιος είναι ο ρόλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; Ποια τα οργανωτικά μοντέλα; ποιες οι διαδικασίες διάχυσης που ακολουθούνται και που μπορούν να ακολουθηθούν; Θεωρητικοπείται η εμπειρία από τα πέντε χρόνια λειτουργίας του ΜΠΣ "Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία" του Α.Π.ΚΥ. Ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σοφία Ιορδανίδου.

Το αντικείμενό μου ήταν η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων στα πλαίσια της έρευνας του προγράμματος.